Isparta Çözüm Gazetesi
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE BİZE ULAŞIN
KÜNYE

HABER ARA


Gelişmiş Arama
İhale İlanı

İhale İlanı

Tarih 16 Kasım 2017, 11:03

16.11.2017 tarihinde yayımlanan Vilayet No 1267 ihale ilanı;

İHALE İLANI

1 KİŞİ İLE 36 AY GENEL TEMİZLİK

İŞİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK

VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

1 Kişi ile 36 ay Genel Temizlik işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                 :2017/571590

1-İdarenin

a)Adresi                                          :BAĞLAR 2758 9 32100 MERKEZ MERKEZ/İSPARTA

b)Telefon ve faks numarası                      :2465005025 - 2465005027

c)Elektronik Posta Adresi                     :isparta.tim@gtb.gov.trç)

İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi             :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu hizmetina) Niteliği, türü ve miktarı            :1 Kişi ile 36 ay süreli personel çalıştırılması işi. Ayrıntılı bilgiye                                                                            EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartna                                                                              meden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer                           : İsparta Ticaret İl Müdürlüğü Hizmet Binası

c)Süresi                                  : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.20203- İhalenin

a)Yapılacağı yer                        : İsparta Ticaret İl Müdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat Müdür odası

b)Tarihi ve saati                                   : 27.11.2017- 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak     kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğ noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5    İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6      Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde             bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir   ya da serbest      muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve  düzenlendiği tarihten geriye doğru son    bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2.        Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.        Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen              bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4.     Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya Özel Sektörlerden alınan her türlü personel çalıştırılmaya dayalı hizmet alımı işleri benzer               iş olarak kabul edilir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.            İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İsparta Ticaret               İl Müdürlüğü Hizmet Binası 2. kat Destek Hizmetleri Şubesi adresinden satın alınabilir.

7.2.           İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza              kullanarak indirmeleri zorunludur.8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İsparta Ticaret İl Müdürlüğü Hizmet Binası 2. kat Destek  Hizmetleri Şubesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta                          vasıtasıyla da  gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici              teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı             teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                               VİNO: 16.11.2017/1267


Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İHALE İLANLARI

Düzeltme İhale İlanı

Düzeltme İhale İlanı 23.01.2018 tarihinde yayımlanan Vilayet No:27 düzeltme ihale ilanı;

İhale İlanı

İhale İlanı 22.01.2018 tarihinde yayımlanan Vilayet No: 59 ihale ilanı;

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

SPORTİF DİKDÖRTGEN, TECELLİ ETMİŞKEN.19 Eylül 2017