Isparta Çözüm Gazetesi
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE BİZE ULAŞIN

HABER ARA


Gelişmiş Arama
İHALE İLANI

İHALE İLANI

Tarih 06 Şubat 2014, 12:26

06.02.2014 tarihinde yayımlanan vilayet no: 116 ihale ilanı:

ÇEVRE DÜZENLEMESİ-KANALİZASYON-İÇME SUYU-ELEKTRİK TESİSATI İŞİ         YAPTIRILACAKTIRILACAKTIR.

ISPARTA ÖZEL İDARESİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
ISPARTA MERKEZ ÇUKUR KÖYÜ ÇEVRE DÜZENLEMESİ-KANALİZASYON-İÇME SUYU-ELEKTRİK TESİSATI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2014/8629

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

EGIRDIR YOLU ÜZERI ATATÜRK BULVARI 00 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası

:

2462242042 - 2462241914

c) Elektronik Posta Adresi

:

afetacilmd32@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Çevre Düzenlemesi İşi(Birim Fiyat Usulü), 1 Adet Kanalizasyon İnşaatı İşi(Anahtar Teslim Götürü Bedel), 1 Adet İçme Suyu İnşaatı(Anahtar Teslim Götürü Bedel), 1 Adet Elektrik Tesisatı İşi(Anahtar Teslim Götürü Bedel)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü-Isparta

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 200 (ikiyüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Isparta Eğirdir Yolu Üzeri Atatürk Bulvarı 112 Acil Cağrı Merkezi Üst Katı-Isparta

b) Tarihi ve saati

:

27.02.2014 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

AIII Grubu İşler veya AIV Grubu İşler veya AV Grubu İşler AXI Grubu İşler veya DI Grubu İşler veya DII Grubu İşler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimar

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü-Isparta adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,
Kanalizasyon İnşaatı, İçme Suyu İnşaatı, Elektrik tesisatı olmak üzere 3 adet yapım işi ise anahtar teslim götürü bedel usulü ile teklif alınacaktır. İşleri yapımı sırasında yüklenici iş yerinde en az lise mezunu, topoğraflık belgesi olan bir topoğraf ile birlikte bir total station ve bir nivo ve 3 adet reflektör hazır bulunduracak olup, yapım sırasında ve sonrasında idare tarafından iş denetimi amacıyla kullanmak üzere yüklenici bir total station ve 3 adet reflektörü iş yerinde bulunduracaktır. ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.
İhale 4 adet yapım işinden meydana gelmekte olup, bu işlerden ihale dokümanında detayları belirtilen çevre düzenlemesine ait teklifler birim fiyat usulü alınacaktır. İşleri yapımı sırasında yüklenici iş yerinde en az lise mezunu, topoğraflık belgesi olan bir topoğraf ile birlikte bir total station ve bir nivo ve 3 adet reflektör hazır bulunduracak olup, yapım sırasında ve sonrasında idare tarafından iş denetimi amacıyla kullanmak üzere yüklenici bir total station ve 3 adet reflektörü iş yerinde bulunduracaktır. iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

 


Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İHALE İLANLARI

İhale İlanı

İhale İlanı 13.01.2018 tarihinde yayımlanan Vilayet No:40 ihale ilanı;

İhale İlanı

İhale İlanı 12.01.2018 tarihinde yayımlanan Vilayet No:27 ihale ilanı:

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

SPORTİF DİKDÖRTGEN, TECELLİ ETMİŞKEN.19 Eylül 2017